جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه های مهم و فوری روز، به بخش اخبار و اطلاعیه ها مراجعه نمایید.
جهت مشاهده چارت درسی، فرم های مربوطه، ساعات مشاوره و کلیه اطلاعات هر رشته، در بخش رشته های تحصیلی، بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید.
جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه های مهم و فوری روز، به بخش اخبار و اطلاعیه ها مراجعه نمایید.
تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 62680 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 153
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 6321043 ،6321042 ،6321041 (711) 98+
Copyright © 2002-2013, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand-ihe.ac.ir